Myśl, jak wszystko zrobić lepiej, i poprawiaj sam siebie.

~ Elon Musk (2013)

Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi w tematyce BHP, prawa pracy i tematów pokrewnych.

Służą one do przekazania, aktualizacji oraz uzupełnienia wiadomości i umiejętności, w szczególności z zakresu:

  • Ocen zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Postępowania w razie wypadku przy pracy i pożaru,
  • oraz wiele innych, które są uzupełniane i rozwijane na bieżąco.

Zapraszamy do korzystania.

Państwowa Inspekcja Pracy.

Ustawa Kodeks pracy.

Przed dopuszczeniem do pracy.

Lekarz o specjalizacji medycyny pracy.

Po 30.

Z Oceną ryzyka na stanowisku pracy.

Posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Pracodawca i każda osoba kierująca pracownikami na podległym mu odcinku.

Tylko pracownik

Nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i pozostające w związku z pracą,
wywołujące uraz lub śmierć

Wypadku śmiertelnego, ciężkiego uszkodzenia ciała, zbiorowego

Prawomocny protokół powypadkowy

Jeśli to konieczne, wezwać pogotowie, powiadomić przełożonego i udzielić p.pomocy

999, numer 112 jest to telefon ogólny ratunkowy

Tak

Zaalarmować wszelkimi dostępnymi środkami innych pracowników,oraz straż
pożarną i przełożonego

Ustawy.

Niezdolności do pracy trwającej ponad 30 dni

Przed dopuszczeniem do pracy.

Pracodawca lub wyznaczony instruktor

Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom
lekarskim

Tak w wysokości 5 min.

18°C

Od razu.

Zawiadamia pracownika pisemnie

Zespół czynników wpływających na powstanie pożaru

4 dni w ciągu roku kalendarzowego

Wszystkie maszyny i urządzenia

Nigdy.

Wszystkie osoby przyjmowane do pracy.

Określonym w umowie o pracę.

Wycofać z eksploatacji.

Sprawdzić stan techniczny maszyny.

Które uzyskały wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa lub posiadają deklarację zgodności.

Stanowiskowe wyciągi wentylacyjne.

Pracodawca lub wyznaczony instruktor

3 – 5 minut od zatrzymania pracy serca i płuc

Koc gaśniczy.

Kodeks Pracy

Tak.

Dyrektor szkoły

Osoby pełniące funkcje kierownicze.

18°C

Sprawujący nadzór nad tym stanowiskiem pracy /opiekun pracowni

Uczniowie zostaną wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i odpowiednie narzędzia.

Tylko uprawniony przewodnik górski.

Wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece.

Bezwzględnie nie wolno organizować ślizgawki na zamarzniętym jeziorze

Pracownika służby BHP.

Wszystkie wypadki w szkole i poza nią, jeżeli poszkodowany pozostawał lub powinien pozostawać pod opieką szkoły.

Pracodawca ma taki obowiązek.

Wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.

Przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia lub natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia.

Tak.

Nie ma takiego obowiązku, chyba, że przepisy branżowe stanowią inaczej.

Przed dopuszczeniem go do pracy.

Jest zobowiązany odbyć szkolenie.

Niezwłocznie.

14 kolejnych dni kalendarzowych.

Udzielić pracownikowi urlopu najpóźniej do końca trzeciego kwartału następnego roku
kalendarzowego.

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Niezwłocznie.

10 lat

Nie wolno zatrudniać w żadnym przypadku

26 czerwiec 1974 r.

Sejmowi.

Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Szkolenie wstępne i okresowe.

Na koszt pracodawcy.

Wpisani do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne.

Ma prawo powstrzymać się od wykonania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego

Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

Okresy nauki ale nie podlegają one sumowaniu.

m. in. umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa agencji

Zabronione

16 do 18 lat

Z dniem śmierci pracownika

1 miesiąca

Do 7 dni.

Nie ma takiej instytucji w przepisach prawa pracy.

Jednodniowego wynagrodzenia.

Nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego ani po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia

Nie.

Tak, ustala się to proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika

Tak, przysługują mu 2 dni zwolnienia.

Tak, jeśli jest to zalecane przez lekarza sprawującego opiekę zdrowotną.

W razie konieczności akcji ratowniczych.

2 dni

100% wynagrodzenia

Wypłaca się pracownikowi 100% wynagrodzenia.

Do 6 miesięcy od dnia wydarzenia się wypadku.

2 osób

Pracodawca

Rodzina niezależnie od przyczyn otrzyma świadczenia

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dokument określający organizacje, porządek, prawa i obowiązki

Przekraczający 65 dB

Zabronione i jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika

12kg

Zabronione

Zabronione

Zabronione

Zabronione

Nie może

Powyżej 4 godzin

W przedziale 2 do 4 godzin

3,3 m

3 m

13m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2m2 wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.

Tak, powinno być to udokumentowane na piśmie

Zatrudniając powyżej 100 pracowników

42kg

Choroba wywołana przez czynnik szkodliwy w środowisku pracy

Gdy urządzenia nie posiada certyfikatu CE oraz którego okres przeglądu technicznego uległ przedawnieniu.

Przewiń do góry